De redactie bestaat uit de volgende leden

Voorzitter
Vacant

Secretaris
Karin Starkenburg

Penningmeester
Jacob de Vries

Eindredactie
Annie Mulder
Annemarie Kars

Redactieleden:
Jetty Huisman
Ankie Viguurs
Froukje Turkstra
Erik de Vries

De dorpskrant staat als "Stichting Op ‘e Hichte" ingeschreven bij de KvK onder nr. 57489209
De huidige redactie is tevens het bestuur van de stichting.

Ons e-mailadres is: info@doarpskranteopehichte.nl. Gebruikt u dit adres voor berichten aan de redactie.