De redactie bestaat uit de volgende leden

Voorzitter
Ankie Viguurs

Secretaris
Karin Starkenburg

Penningmeester
Jacob de Vries

Eindredactie
Annemarie Kars

Redactieleden:
Froukje Turkstra
Jan de Boer
Minke-Tiny de Vries

De dorpskrant staat als "Stichting Op ‘e Hichte" ingeschreven bij de KvK onder nr. 01169002
De huidige redactie is tevens het bestuur van de stichting.

Ons e-mailadres is: info@doarpskranteopehichte.nl. Gebruikt u dit adres voor berichten aan de redactie.

U kunt ons helpen door uw gift over te maken naar rekeningnummer NL36RABO0156079682 t.n.v. Stichting Op 'e Hichte. Met uw gift maakt u het uitgeven van Op 'e Hichte makkelijker.